Menu

Regulamin

Dodaj przepis

Regulamin Konkursu „Smaczny przepis na zdrowie z Primaviką”

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „Smaczny przepis na zdrowie z Primaviką” jest Primavika Sp. z o.o ul. Akacjowa 27, 62-023 Gądki, NIP: 777-285-76-49, REGON: 300113700 (dalej „Organizator).
2.  Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie, zasady jego przebiegu, nadzoru nad jego przeprowadzeniem oraz reklamacji (dalej „Regulamin”).
3. Konkurs przeprowadzany jest na stronie www.primavika.pl/konkurs   (dalej „strona”).
4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 01 września 2014 od godz. 12:00, a kończy się 31 grudnia 2014 ( godz. 00:00). Ogłoszenie wyników nastąpi 07.01.2015
5. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.primavika.pl/konkurs.

§2 Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne (zwane „Uczestnikami”) zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego które:
a) są osobami pełnoletnimi i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych
b) lub będące osobami powyżej 13 roku życia i poniżej 18 roku życia posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych – za zgodą przedstawiciela ustawowego
2. W konkursie nie mogą brać udziału: pracownicy Organizatora, pracownicy firmy Primavika Sp. z o.o z siedzibą w Gądkach oraz osoby współpracujące z tymi podmiotami na innej podstawie niż stosunek pracy, a także członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu oraz
równoznaczne z zobowiązaniem się do przestrzegania zawartych w nim zasad.
4. Uczestnik może wysłać przez formularz zgłoszeniowy na stronie www.primavika.pl/konkurs  więcej niż jedno zgłoszenie na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.

§3 Przebieg Konkursu 

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest umieszczenie na stronie www.primavika.pl/konkurs zgłoszenia konkursowego odpowiadającego zadaniu wybranemu przez Organizatora. Aby zgłosić udział w konkursie, należy:
a) przesłać zgłoszenie konkursowe, polegające na przygotowaniu własnego bezmięsnego przepisu z wykorzystaniem produktu Primavika. Przepis powinien zawierać opis przygotowania, składniki oraz własne zdjęcie przedstawiające przygotowaną potrawę. Przepis może być również przesłany w formie filmu – w którym autor będzie prezentował sposób przygotowania dania wraz z wykorzystanymi składnikami. Przepis nie powinien zawierać mięsa, kawy, alkoholu oraz żelatyny.
b) zgłosić swoją pracę za pomocą prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie www.primavika.pl/konkurs, podając przy tym pseudonim, adres e-mail oraz wyrażą zgodę na publikację nadesłanego zgłoszenia konkursowego na stronie www.przepisy.primavika.pl  oraz wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z §7 Regulaminu.
2. Zadanie konkursowe nadesłane przez Uczestnika nie może zawierać treści dyskryminujących, wulgarnych, obrażających uczucia religijne, naruszających dobre obyczaje i sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. Zgłoszenia nadesłane przez Uczestników będą podlegały weryfikacji przez Jury pod kontem zgodności z wymogami §2 i §3 Regulaminu powyżej. Po pozytywnym przejściu weryfikacji zgłoszenie zostanie opublikowane na stronie www.przepisy.primavika.pl w przeciągu 1 dnia roboczego i weźmie udział w konkursie. Zgłoszenia konkursowe, które będą niezgodne z wymogami Regulaminu nie zostaną opublikowane na stronie www.przepisy.primavika.pl i nie wezmą udziału w konkursie, a Uczestnik zostanie mailowo o tym poinformowany.
4. Sposób przyznawania nagród zostanie podzielony na dwa etapy:
a. etap I – przyznawanie nagród tygodniowych (opisanych szczegółowo w §4)
b. etap II – przyznawanie nagród głównych (opisanych szczegółowo w §5)

§4 Nagrody tygodniowe

1. W przypadku przyznawania nagród tygodniowych Organizator powoła jednoosobowe Jury, niezależne od Jury Głównego [opisanego w §5] w osobie:
a. Ewlina Rękawek, autorka bloga www.pysznewege.com
b. Marta Sokołowska, autorka bloga www.eatyourdream.blogspot.com
2. Jury wyróżni dwie prace pod koniec każdego etapu konkursu tygodniowego, tj 05.09.2014, 12.09.2014, 19.09.2014, 26.09.2014, 03.10.2014, 10.10.2014, 17.10.2014, 24.10.2014, 31.10.2014, 07.11.2014, 14.11.2014, 21.11.2014, 28.11.2014, 05.12.2014, 12.12.2014,  19.12.2014, 09.01.2015, 16.01.2015, spośród których zwycięzce wybiorą Internauci. Głosowanie odbędzie się na stronie Primavika www.primavika.pl/konkurs, a wyróżnione osoby zostaną poinformowane o tym fakcie mailowo – na adres, który został wskazany w zgłoszeniu.
3. Ogłoszenie wyników w poszczególnych etapach odbędzie się w następujących dniach: 08.09.2014, 15.09.2014, 22.09.2014, 29.09.2014, 06.10.2014, 13.10.2014, 20.10.2014, 27.10.2014, 03.10.2014, 10.11.2014, 17.11.2014, 24.11.2014, 01.11.2014, 08.12.2014, 15.12.2014,  22.12.2014, 29.01.2015.
4. Nagrody w konkursie tygodniowym przyznawane są w następujących okresach czasowych:
– I tydzień trwania konkursu od 01.09.2014 – 07.09.2014
– II tydzień trwania konkursu od 08.09.2014 – 14.09.2014
– III tydzień trwania konkursu od 15.09.2014 – 21.09.2014
– IV tydzień trwania konkursu od 22.09.2014 – 28.09.2014
– V tydzień trwania konkursu od 29.09.2014 – 05.10.2014
– VI tydzień trwania konkursu od 06.10.2014 – 12.10.2014
– VII tydzień trwania konkursu od 13.10.2014 – 19.10.2014
– VIII tydzień trwania konkursu od 20.10.2014 – 26.10.2014
– IX tydzień trwania konkursu od 27.10.2014 – 02.11.2014
– X tydzień trwania konkursu od 03.11.2014 – 09.11.2014
– XI tydzień trwania konkursu od 10.11.2014 – 16.11.2014
– XII tydzień trwania konkursu od 17.11.2014 – 23.11.2014
– XIII tydzień trwania konkursu od 24.11.2014 – 30.11.2014
– XIV tydzień trwania konkursu od 01.12.2014 – 07.12.2014
– XV tydzień trwania konkursu od 08.12.2014 – 14.12.2014
– XVI tydzień trwania konkursu od 15.12.2014 – 21.12.2014
5. Nagrodami przyznanymi w konkursie tygodniowym są:
a. zestaw produktów Primavika w skład których wchodzi 10 produktów Primavika i Primaeco
b. koszulka „JEM ZDROWO!”  zaprojektowana przez koszulkowo.pl
c. bukowa deska kuchenna do serwowania przekąsek z gratulacjami od Primavika
d. książka: L. Boone „Super pokarmy roślinne”
Wartość zestawu: 210 PLN
6. Nagrodę tygodniową otrzymuję jedna osoba w każdym okresie czasowym – łącznie zostanie nagrodzonych nagrodami tygodniowymi 16 osób.
7. Laureaci konkursu tygodniowego zostaną powiadomieni o wygranej mailowo na adres wskazany w zgłoszeniu konkursowym w terminie do 3 dni roboczych od dnia dokonania wyboru laureatów przez Jury o których mowa w §4 powyżej i opublikowaniu wyników na stronie www.primavika.pl/konkurs.
8. Uczestnicy, którym przysługuje nagroda zobowiązani są do przesłania swoich danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru telefonu w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników danego etapu na adres e-mail wskazany przez Organizatora. 9. W przypadku nie podania powyższych danych przez Laureata w określonym terminie, lub podania nieprawidłowych danych uniemożliwiających wysłanie nagrody, Laureat taki traci prawo do nagrody.
10. Nagrody w Konkursie zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

§5 Nagrody główne

1. W celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu głównego – jego organizacji, przebiegu oraz wyłonienia zwycięzców, Organizator powoła trzyosobową Komisję Konkursową (zwaną dalej „Jury”). W skład Jury wejdą następujące osoby, wybrane przez Organizatora:
a. Paweł Skrzypczak, Prezes firmy Primavika, będący Przewodniczącym Jury
b. Piotr Kucharski, Kucharz
c. Bartosz Janicki, specjalista ds. marketingu firmy Primavika
2. Dokonując wyboru pracy, Jury będzie się kierować swoim swobodnym uznaniem, biorąc pod uwagę:
a.  pomysłowość i oryginalność przepisu
b. dobór składników oraz ich wartość odżywcza
c. estetyka podania oraz sposób wykonania zdjęcia
3. Decyzje podejmowane są większością głosów. W przypadku remisu, decydujący głos ma Przewodniczący Jury.
4. Decyzje Jury są ostateczne.
5. Wybór Laureatów nastąpi po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń, tj 31 grudnia 2014, w terminie do 6 stycznia 2015. Ogłoszenie wyników nastąpi 07 stycznia 2015.
6. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej mailowo na adres wskazany w zgłoszeniu konkursowym w terminie do 3 dni roboczych od dnia dokonania wyboru laureatów przez Jury o których mowa w §7 i opublikowaniu wyników na stronie www.primavika.pl/konkurs.
7. Uczestnicy, którym przysługuje nagroda zobowiązani są do przesłania swoich danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru telefonu w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników danego etapu na adres e-mail wskazany przez Organizatora. 8. W przypadku nie podania powyższych danych przez Laureata w określonym terminie, lub podania nieprawidłowych danych uniemożliwiających wysłanie nagrody, Laureat taki traci prawo do nagrody.
9. W przypadku wyboru Laureatów w konkursie głównym – liczba głosów ze strony Użytkowników może być jedynie sugestią. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
10. Nagrodami w konkursie są
a) nagrodą główna za zajęcie pierwszego miejsca jest:
a. robot kuchenny firmy BOSCH: MUM 57860 marki Bosch
b. warsztaty kulinarne u P. Kucharskiego;
c. zestaw produktów Primavika i Primaeco 10 szt;
d. koszulka „JEM ZDROWO!”  zaprojektowana przez koszulkowo.pl
e. bukowa deska kuchenna do serwowania przekąsek z gratulacjami od Primavika
f. książka: L. Boone „Super pokarmy roślinne”
Wartość zestawu za I miejsce:
b) nagrodą za zajęcie drugiego miejsca jest:
a. robot kuchenny firmy BOSCH: MUM 52120 marki Bosch
b. warsztaty kulinarne u P. Kucharskiego;
c. zestaw produktów Primavika i Primaeco 10 szt;
d. koszulka „JEM ZDROWO!”  zaprojektowana przez koszulkowo.pl
e. bukowa deska kuchenna do serwowania przekąsek z gratulacjami od Primavika
f. książka: L. Boone „Super pokarmy roślinne”
Wartość zestawu za II miejsce: 745 PLN
c) nagrodą za zajęcie trzeciego miejsca jest:
a. robot kuchenny firmy BOSCH: MUM 52120 marki Bosch
b. zestaw produktów Primavika i Primaeco 10 szt;
c. koszulka „JEM ZDROWO!”  zaprojektowana przez koszulkowo.pl
d. bukowa deska kuchenna do serwowania przekąsek z gratulacjami od Primavika
e. książka pt.: L. Boone „Super pokarmy roślinne”
Wartość zestawu: 745 PLN
11. Integralną część każdej Nagrody stanowi kwota pieniężna w wysokości 1/9 wartości świadczeń rzeczowych, wymienionych w ust. 5 powyżej.
12. Organizator informuje, że nagrody są wydawane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa podatkowego. W szczególności, kwota pieniężna, o której mowa w ust. 5 powyżej, potrącana jest w momencie wydania nagrody przez Organizatora, jako płatnika podatku dochodowego od nagród w Konkursie i odprowadzana do właściwego urzędu skarbowego na poczet należnego podatku, do czego Laureat upoważnia Organizatora.

§6 Prawa 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do niezamieszczenia na stronie przepisy.primavika.pl lub usunięcia z niej zgłoszenia i tym samym wykluczenia Uczestnika z Konkursu, jeżeli nie będzie ono spełniać warunków Regulaminu oraz gdy naruszać będzie interes innych osób lub Organizatora – bez podania przyczyny.
2. Internauci mogą przeglądać bazę prac i komentować je na stronie przepisy.primavika.pl.
3. Nagrodę otrzymuje trzech Uczestników w konkursie głównym oraz szesnastu Uczestników w konkursie tygodniowym wybranych przez Jury spośród prac zgłoszonych i umieszczonych na stronie www.primavika.pl/konkursy. Organizator zastrzega sobie również prawo do dodatkowego wyróżnienia kilku prac, które jego zdaniem będą na to zasługiwały.
4. Jeśli Organizator stwierdzi jakiekolwiek nieprawidłowości w przebiegu Konkursu, ma prawo do wykluczenia Uczestnika z Konkursu lub zakończenia Konkursu przed czasem podanym w §2 pkt.

§7 Ochrona danych osobowych

1. Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych jest Organizator – Primavika Sp. z o.o ul. Akacjowa 27, 62-023 Gądki, NIP: 777-285-76-49, REGON: 300113700.
3. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników wyłącznie do celów związanych z organizacją Konkursu i wysyłką nagród.
4. Uczestnik, któremu przysługuje nagroda wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska i informacji o otrzymanej nagrodzie w zakładce „Wyniki” na stronie www.primavika.pl/konkurs.

§8 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje należy składać na piśmie w terminie 60 (słownie: sześćdziesięciu) dni od daty ogłoszenia wyników (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Primavika Sp. z o.o ul. Akacjowa 27, 62-023 Gądki. Reklamacje zgłaszane po terminie lub w innej formie niż pisemna nie będą rozpatrywane.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.
4. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator poinformuje Uczestnika pisemnie, na adres podany w reklamacji, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
5. Decyzje Organizatora w sprawie reklamacji są ostateczne.

§9 Prawa autorskie

1. Biorąc udział w Konkursie,Uczestnik oświadcza, że:
a)  wysłana praca nie narusza praw autorskich osób trzecich;
b)  posiada pełnię majątkowych i osobistych praw autorskich do przesłanej pracy;
c)  zwolni Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych w związku z
ewentualnym naruszeniem ich praw na skutek opublikowania pracy.
2. Uczestnik Konkursu przenosi na Organizatora, bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych, prawa autorskie do zgłoszonego zdjęcia wraz z zamieszczonym do niego komentarzem (dalej: “Utwór”) na następujących polach eksploatacji:
a)  nadania Dzieła przez telewizję publiczną, stacje komercyjne, stacje tematyczne;
b)  prawo wprowadzenia do pamięci komputera;
c)  wykorzystania we fragmentach w celach reklamy i promocji;
d)  w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia dzieła- do wytwarzania dowolną techniką
egzemplarzy utworu, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną na każdym nośniku np. cyfrowym- DVD, VCD, VCR, CD ROM, optycznym, magnetycznym- VHS, światłoczułym, mini disach, drukach firmowych, broszurach itp. wydawanych przez firmę;
e)  w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których dzieło utrwalono- do wprowadzenia do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy;
f)  reemisji integralnej i symultanicznej w całości i/lub fragmentach;
g) prawo do transmisji, retransmisji, opublikowania na stronie internetowej Organizatora i
portalach społecznych typu: Facebook, Twitter, Youtube i itp. Oraz planowanych kampaniach w social media;
h) retransmisji w ramach platform cyfrowych oraz sieci komputerowych;
i)  archiwizacja utworu w całości i/lub fragmentach.

§10 Postanowienia końcowe 

1. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).
2. Naruszenie ustaleń Regulaminu przez Uczestnika powoduje jego wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie.
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu funkcjonowania Konkursu w trakcie jego trwania, o czym poinformuje na stronie www.primavika.pl.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu czyli od dnia 01.09.2014 roku.
7. Wszelkie uwagi należy zgłaszać na adres e-mail: pskrzypczak@primavika.pl lub telefonicznie pod numerem: 61/ 81 71 223.